ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.19
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธํนย์สิตา ศิรอมรเสถียร(ประธาน)
นายกุลชาติ แสงทอง(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการจำนวน17 คนๆละ50 บาท จำนวน 1 มื้อ (850)
   2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารวิทยากรและกรรมการ จำนวน 18 คน ๆ ละ 200บาท จำนวน 1 มื้อ (3,600)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการจำนวน17 คนๆละ50 บาท จำนวน 1 มื้อ (850)
   4. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 77
2. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 83
3. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 83
4. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 97.7
5. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 94.3
เอกสารแนบ สรุปแบบบันทึกโครงการ
2565_ฝปฐ.19_1.0 โครงการ (อนุมัติ).pdf
2565_ฝปฐ.19_1.2 .ขอเปลี่ยนสถานที่ 650328 (อนุมัติ).pdf
2565_ฝปฐ.19_2.คำสั่ง (080).pdf
2565_ฝปฐ.19_2.ใบลงทะเบียน ผบ.กก. 630221 ฉบับลายเซ็น.pdf
2565_ฝปฐ.19_3.ขอใช้สถานที่ (อนุมัติ).pdf
2565_ฝปฐ.19_5.อาหารว่าง (ปฏิเสธ).pdf
2565_ฝปฐ.19_7.วิทยากร-เชิญภายใน (0495).pdf
2565_ฝปฐ.19_9.ขออนุมัติเปลี่ยนเครื่องมือการประเมินผล (1648).pdf