ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.19
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธํนย์สิตา ศิรอมรเสถียร(ประธาน)
นายกุลชาติ แสงทอง(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการจำนวน17 คนๆละ50 บาท จำนวน 1 มื้อ (850)
   2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารวิทยากรและกรรมการ จำนวน 18 คน ๆ ละ 200บาท จำนวน 1 มื้อ (3,600)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการจำนวน17 คนๆละ50 บาท จำนวน 1 มื้อ (850)
   4. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงระเบียบแนวทางการปฎิบัติของโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 77
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัีบหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 83
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร อาจารย์ มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 83
4. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็ก หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 97.7
5. เพื่อให้ผู้ปกครองได้คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 94.3
เอกสารแนบ สรุปแบบบันทึกโครงการ