ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.14
ชื่อโครงการ วันแห่งความสำเร็จ
ระยะเวลาโครงการ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง(ประธาน)
นางธิมาพร ปล่องทอง(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเกียรติบัตร 126 ใบ (944)
   2. ค่าแฟ้มใส่เกียรติบัตร จำนวน 126 ซอง (9,440)
   3. ค่าป้ายไวนิล (2,400)
   4. ค่าถ่ายเอกสาร (200)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุตกแต่งซุ้มถ่ายรูปและเวที (4,521)
   6. ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง ผู้บริหารและคณะกรรมการ 183 ชุด ชุดละ 45 บาท (8,235)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 10
2. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนร่วมรับวุฒิบัตรในวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
2. จำนวนนักเรียนร่วมรับวุฒิบัตรในวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
3. จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ 2565_ฝปฐ.14_01.โครงการวันแห่งความสำเร็จ (อนุมัติ).pdf
2565_ฝปฐ.14_02.คำสั่ง (050).pdf
2565_ฝปฐ.14_03.ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ (0423).pdf
2565_ฝปฐ.14_05.ขอความอนุเคราะห์ช่างภาพ (0430).pdf
2565_ฝปฐ.14_05.ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน.pdf
2565_ฝปฐ.14_06.ขอเชิญผอ. (0365).pdf
2565_ฝปฐ.14_07.ขอเชิญผู้บริหาร 8 คน.pdf
2565_ฝปฐ.14_07.ขอเชิญผู้บริหาร-ผู้รับผิดชอบงานฝ่.pdf
2565_ฝปฐ.14_08.ภายนอก-แจ้งกำหนดการและหยุดเรียน (0201.pdf
2565_ฝปฐ.14_10.ใบลงทะเบียน ผบห. กก. (ลงนาม).pdf
2565_ฝปฐ.14ใบลงทะเบียนนักเรียน.docx
สรุปแบบประเมินโครงการวันแห่งความสำเร็จ65.docx
2565_ฝปฐ.14ใบลงทะเบียนนักเรียน.pdf