ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ปบห.07
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร
ระยะเวลาโครงการ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(ประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 39 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 250 บาท (9,750)
   2. 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 39 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (1,950)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. ความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ทีมบริหารร่วมวางแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียตน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. ความสำเร็จในการจัดทำตารางเมตริกซ์ หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 1 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
คำสั่งโครงการ