ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.06
ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่1
ระยะเวลาโครงการ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมภพ จันทร์เงิน(ประธาน)
นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (26,400)
   2. ค่าสติกเกอร์ (900)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
4. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
4. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการคุณธรรมจริยธรรม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการคุณธรรมจริยธรรม
แบบประเมินโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ ๑
ใบลงชื่อรับหนังสือโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ ๑
บันทึกการเล่านิทานโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ ๑
ใบลงทะเบียนนักเรียนโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่๑.pdf
ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ ๑.pdf