ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.13
ชื่อโครงการ โครงการหนูน้อยปฐมวัยรู้เท่าทันภัยโควิด
ระยะเวลาโครงการ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(ประธาน)
นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(รองประธาน)
นางสาวพันทิวา ฐานคร(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. เงินอุดหนุนรัฐบาล (45,360)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : 100 ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ