ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.18
ชื่อโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
ระยะเวลาโครงการ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าโล่เด็กดี ระดับมัธยมศึกษา 2 โล่ ๆ ละ 1,500 บาท (3,000)
   2. ค่าโล่เรียนดี กิจกรรมเด่น เป็นระเบียบ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 โล่ ๆ ละ 1,500 บาท (9,000)
   3. 3. ค่าเสื้อสามารถ จำนวน 7 ตัว ๆ ละ ๑,5๐๐ บาท (10,500)
   4. ค่าดอกไม้ถวายพระในพิธีสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา 9 ชุด ชุดละ 150 บาท (1,350)
   5. 5. ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ 9 ชุด ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   6. 6. ค่าชุดสังฆทาน 9 ชุด ๆ ละ 350 บาท (3,150)
   7. 7. ค่าวัสดุในพิธีสงฆ์ (2,000)
   8. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุในช่วงพิธีการตอนเช้า จำนวน 9 รูป ๆ ละ 100 บาท (900)
   9. 9. ค่าปัจจัยถวายพระ จำนวน 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันครบรอบวันคล้าย วันสถาปนาของโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง