ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.17
ชื่อโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
ระยะเวลาโครงการ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าไอศกรีมสำหรับนักเรียน จำนวน 1,609 โคน ๆ ละ 20 บาท (38,180)
   2. 2. ค่าของรางวัลจับสลากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก (61,820)
   3. ค่าของรางวัลในการประกวด St.Step, Satit Music Festival (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 4.50
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ