ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.29
ชื่อโครงการ จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาโครงการ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จูตะเสน(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดจิตรกรจิ๋ว (8,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 1 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน ผลการประเมิน : 27
2. นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. ผลงานนักเรียนที่่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 1 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน ผลการประเมิน : 15
เอกสารแนบ คำสั่ง
โครงการจิตรกรจิ๋ว64-อนุมัติ-ใช้ฉบับนี้.pdf