ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : กิจกรรม 5ส
รหัสโครงการ ฝบห.01
ชื่อโครงการ กิจกรรม 5ส
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษร ยั่งยืน(ประธาน)
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ :
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียนต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ระดับความสำเร็จของกิจกรรม 5ส หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 7.73
เอกสารแนบ ขออนุมัติจัดกิจกรรม 5ส
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5ส
ขอนำส่งสรุปผลการประเมินผลกิจกรรม 5ส ของบุคลากรสนับสนุนวิชาการ