ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบก 01/65
ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
ระยะเวลาโครงการ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง 6 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรายได้ของโรงเรียน แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร (57,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 4.50
เอกสารแนบ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5
รูปการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
สรุปผลการประเมินโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี