ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP.09
ชื่อโครงการ Father's Day Week
ระยะเวลาโครงการ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart(ประธาน)
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 97.87
เอกสารแนบ เอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผลงานจากกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วม (รูปถ่าย)
การเข้าชมผลงานนักเรียนใน Facebook
สรุปจำนวนนักเรียนส่งผลงาน Father's Day week ใน MS. Team
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-2 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5(MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-2 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-3 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-2 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-3 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-4 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-2 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-3 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-4 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-5 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-1 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-2 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-3 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-4 (MS Team)
รายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-5 (MS Team)