ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห 03
ชื่อโครงการ เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร
ระยะเวลาโครงการ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ(รองประธาน)
อ.ราชัย นาเจริญ(รองประธาน)
อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร(รองประธาน)
อ.ภัทราวุธ รักกลิ่น(รองประธาน)
อ.ฉลอง แสนโคก(รองประธาน)
นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา(รองประธาน)
นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง(รองประธาน)
นาบรัฐพล กัลพล(รองประธาน)
นายเอกยศ มานะสม(รองประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร(รองประธาน)
นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์(กรรมการ)
นายมรุธา นามพลกรัง(กรรมการ)
นายอรรถพร ประสิทธินาวา(กรรมการ)
นางกันต์ดา ประสพผล(กรรมการ)
นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง(กรรมการ)
นางสุกัญญา โพธิ์นาค(กรรมการ)
นาววิลาวัณย์ วิริยกิจจา(กรรมการและเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (78,300)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,000)
   3. ค่าอาหารว่างในการประชุม (1,200)
   4. ค่าเงินรางวัลประเภทบุคคลชายและหญิง (5,000)
   5. ค่าเงินรางวัลประเภททีม (12,000)
   6. ค่าของรางวัล (เสิ้อสะสมระยะทาง 21 กิโลเมตร) (21,400)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. กิจกรรมเดินวิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1 ผลการประเมิน : 1
2. จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่่งขันเดินวิ่ง หน่วยนับ : จำนวนทีม ค่าเป้าหมาย : 20 ผลการประเมิน : 14
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กติการการแข่งขัน
รายละเอียดการแข่งขัน