ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.15
ชื่อโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาโครงการ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าปัจจัยถวายพระ 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   2. ค่าดอกไม้ถวายพระในพิธีสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา 9 ชุด ชุดละ 150 บาท (1,350)
   3. ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ 9 ชุด ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   4. ค่าชุดสังฆทาน 9 ชุด ๆ ละ 350 บาท (3,150)
   5. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุในช่วงพิธีการตอนเช้า จำนวน 9 รูป ๆ ละ 100 บาท (900)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถุงใสใส่อาหารชนิดหนา, ยางมัดถุง, ถุงพลาสติกอย่างหนา, ถุงดำ, ตะกร้า, เชือก ฯลฯ) (3,000)
   7. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน สำหรับคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการนักเรียน (2,400)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่แสดงความ จงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพระคุณของบิดา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม วัฒนธรรมไทย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ ค.ทำบุญวันพ่อ ร.9-64-อนุมัติ-ใช้ฉบับนี้.pdf
492 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญฯ วันที่ 3 ธ.ค. 64.pdf