ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายนวัตกรรมการวิจัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกจ.01
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์สวัตกรรมของบุคลากร
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. แผนงานยุทธศาสตร์ งานพัฒนาด้านการวิจัย งบอุดหนุด เงินอุดหนุนทั่วไป (1,849,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง
ชื่อกลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย หน่วยนับ : เรื่อง ค่าเป้าหมาย : 5
2. ความสำเร็จในการสร้างผลงานวิจัยในชั้นเรียน หน่วยนับ : เรื่อง ค่าเป้าหมาย : 5
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ หน่วยนับ : เรื่อง ค่าเป้าหมาย : 3
4. ระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน หน่วยนับ : ระบบ ค่าเป้าหมาย : 1
5. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมินระบบฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย : 70
6. จำนวนผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เผยเเพร่ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ค่าเป้าหมาย : 5
7. ค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการและผลการวิจัย หน่วยนับ : ค่าถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย : 2.5
8. ผลงานที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนา ผลงานวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโรงเรียน หน่วยนับ : เรื่อง/ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 10
9. ผลงานที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนา ผลงานวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก หน่วยนับ : เรื่อง/ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 1
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.บุคลากรมีผลงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 10 ผลการประเมิน :
2. 2.เพื่อสร้างนักวิจัยนักวิชาการ นวัตกรรมที่มีคุณภาพให้กับโรงเรียน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 10 ผลการประเมิน :
3. 3.เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมให้กับโรงเรียน หน่วยนับ : ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 10 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ