ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายนวัตกรรมการวิจัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกจ.02
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ระยะเวลาโครงการ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6,000)
   2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (4,050)
   3. ค่าอาหารว่าง (810)
   4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน (240)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (400)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนอาจารย์และผู้ที่เข้าอบรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ฝกจ 02 ภาพถ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ฝกจ 02 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ