ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP 02
ชื่อโครงการ Loy Krathong
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล พลเยี่ยม(ประธาน)
นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าของรางวัล สำหรับการประกวดแข่งขัน (20,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
2. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมได้อย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
3. นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ภาพกิจกรรม
ผลการตัดสินการประกวดแข่งขัน
แบบประเมินโครงการและสรุปผลการประเมิน