ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.02
ชื่อโครงการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
ระยะเวลาโครงการ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.พีรพัฒน์ สามัญ(ประธาน)
น.สภิธรา จิระเตชะนนท์(รองประธาน)
นางสาวเกษร ยั่งยืน(รองประธาน)
อ.ฉลอง แสนโคก(กรรมการ)
อ.โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์(กรรมการ)
อ.พจนีย์ เถิงจ่าง(กรรมการ)
อ.อธิพร มากพูน(กรรมการ)
นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง(กรรมการ)
นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง(กรรมการ)
นายสุวิชญ์ บุญขจรพงศ์(กรรมการ)
นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(กรรมการและเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร (2,900)
   2. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 94.82
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุม้ติ
คำสั่งคณะกรรมการ