ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.03
ชื่อโครงการ การสร้างสื่อมัลติมีเดียและการจัดทำห้องเรียน Google Classroom
ระยะเวลาโครงการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง(ประธาน)
นางบุญทิม ฐิติวร(รองประธาน)
นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1.ค่าเกียรติบัตร จำนวน 19 ใบ ๆ ละ 8 บาท (152)
   2. 2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร จำนวน 44 ชุด ๆ ละ 50 บาท (2,200)
   3. 3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร จำนวน 22 คน ละ 200 บาท (4,400)
   4. 4. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (1,500)
   5. 5. ค่าถ่ายเอกสาร (1,748)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 94.74
2. จำนวนบุคลากรฝ่ายปฐมวัยที่สามารถจัดทำคลิปวิดิโอได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 94.74
3. จำนวนบุคลากรฝ่ายปฐมวัยที่สามารถจัดทำห้องเรียน Google Classroom ได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 94.74
เอกสารแนบ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อและขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเด