ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : Mother's Day Week
รหัสโครงการ JIP15
ชื่อโครงการ Mother's Day Week
ระยะเวลาโครงการ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม Material for activity (2,200)
   2. ค่าของรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม (7,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมความเคารพต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
2. ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ คำสั่ง
โครงการ