ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.08
ชื่อโครงการ ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง แสนโคก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขัน (15,000)
   2. ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็งสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬา (10,000)
   3. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักกีฬาและผู้ควบคุมกีฬา (25,000)
   4. ค่าที่พักในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียน/อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและพนักงานขับรถ (25,000)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ (108,000)
   6. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่าทางด่วน (10,000)
   7. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (5,000)
   8. ค่าอาหารว่างในการประชุม (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการส่งแข่งขันกีฬาภายนอก 63-อนุมัติ.pdf