ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กิจกรรม 02
ชื่อโครงการ รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร(ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร)
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
3. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ