ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.13
ชื่อโครงการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาโครงการ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จูตะเสน(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าปัจจัยถวายพระ 4 รูป ๆ ละ 400 บาท (1,600)
   2. ค่าดอกไม้ถวายพระและโต๊ะหมู่บูชาในพิธีสงฆ์ (400)
   3. ค่าเครื่องไทยธรรม จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 35๐ บาท (1,400)
   4. ค่าผ้าไตรบังสุกุล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (4,000)
   5. ค่าอาหารปิ่นโตพระสงฆ์ 4 ชุด ๆ ละ 400 บาท (1,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. 2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดง ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
3. ๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง
ประมวลภาพวันคล้ายวันสวรรคต ร9-64.pdf