ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.03
ชื่อโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม (5,000)
   2. ค่าของรางวัล (7,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความถูกต้องของผลงานนักเรียน -การแข่งขันคำศัพท์หรรษา - การแข่งขันคำศัพท์หรรษา - การแข่งขันเขียนคำจากภาพ - การแข่งขันสำนวนไทยใครรู้บ้าง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. ความถูกต้องของผลงานนักเรียน -การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ -การแขียนสร้างสรรค์วันภาษาไทย -การแข่งขันทักษะการอ่านทำนองเสนาะ - การแข่งขันแฟนพันธ์แท้คำไทย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ64.pdf
225 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ.pdf
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุน.pdf
บันทึกชี้แจงการไม่แนบเอกสาร.pdf