ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช๐๖
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชการ
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุกัญญา เคลือบแก้ว(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรายได้ของโรงเรียน (100,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 40
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 10 ผลการประเมิน : 0.33
2. ผลการแข่งขันการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 10 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ โครงการแข่งขันวิชาการงบ64.pdf
สรุปการขอนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ.docx