ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.28
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระยะเวลาโครงการ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(ประธาน)
นางระพิน ชูชื่น(กรรมการ)
นางสาวพัดชา กวางทอง(กรรมการ)
นางสาวทรงศรี สารภูษิต(กรรมการ)
นางสาวขวัญตา บุญจันทร์(กรรมการ)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (2,200)
   2. ค่าถ่ายเอกสาร (1,000)
   3. ค่าป้ายไวนิล (2,800)
   4. ถุงกระสอบใส่อาหารแห้งถวายวัด (1,000)
   5. ค่าไม้กวาดห้องละ 5 อัน x 30 ห้อง (10,000)
   6. ค่าไม้ถูพื้น (3,000)
   7. ค่าผ้าเช็ดโต๊ะห้องละ 4 ผืน x 30 ห้อง (2,400)
   8. ค่าแปรงลบกระดาน (2,000)
   9. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสะอาด (3,600)
   10. ค่าของรางวัลประจำเดือน (22,000)
   11. แผ่นเคลือบพลาสติก (2,000)
   12. ค่าหนังสือประกอบกิจกรรม (1,000)
   13. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (1,000)
   14. ค่าป้ายไวนิล (1,000)
   15. ค่าของรางวัล (1,000)
   16. ค่าแผ่นสติกเกอร์รณรงค์ (4,000)
   17. ค่าป้ายไวนิล (2,000)
   18. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (3,000)
   19. ค่าของรางวัล (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริ้างรสมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 70
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดููแลสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยุ่ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 70
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานโครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาพกิจกรรมเส้นทางธรรม ภาคเรียนที่ 1-2563
ภาพกิจกรรมสวดมนต์และนิทานคุณธรรม
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสะอาด
บันทึกข้อความยกเลิกกิจกรรมห้องเรียนสะอาดเดือนมกราคม 2564
บันทึกข้อความยกเลิกกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
บันทึกข้อความยกเลิกกิจกรรมเส้นทางธรรมภาคเรียนที่ 2-2563
สรุปผลการประเมินโครงการ
ใบลงทะเบียน