ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช02
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ
ระยะเวลาโครงการ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. 1. ค่าอาหารว่างสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 30 คน จำนวนเงิน 900 บาท 2. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน ๑๐ คน จำนวนเงิน ๓๐0 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มคู่มือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 30 เล่ม เล่มละ 100 บาท จำนวนเงิน 3,000 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มเอกสารอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ จำนวน 39 เล่ม เล่มละ 50 บาท จำนวนเงิน (6,559)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
หนังสือส่งตัวนิสิต