ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กต02
ชื่อโครงการ Christmas Greeting Card Contest
ระยะเวลาโครงการ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา ชัยกุล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1,000)
   2. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (700)
   3. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (500)
   4. เงินรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (300)
   5. เงินรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1,000)
   6. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (700)
   7. เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (500)
   8. เงินรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (300)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 71.6
2. เกณฑ์การตัดสิน การ์ดผ่านเกณฑ์ความถูกต้องด้านเนื้อหาและไวยากรณ์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. เกณฑ์การตัดสิน การ์ดผ่านเกณฑ์ความถูกต้องด้านเนื้อหาและไวยากรณ์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ หน้าอนุมัติโครงการและงบประมาณและข้อเสนอโครงการ Cristmas Greeting Card Contest
ใบลงทะเบียนนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ภาพการ์ดคริสต์มาสที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล
ภาพการตัดสินผลงานส่งเข้าประกวดโครงการ Christmas Greeting Card Contest
เกณฑ์การให้คะแนน
การประชาสัมพันธ์โครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Christmas Greeting Card Contest