ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม LIP
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : GAT Success for LIP
รหัสโครงการ LIP01
ชื่อโครงการ GAT Success for LIP
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าถ่ายเอกสารการสอนและค่าเย็บเล่มเอกสาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่นๆละ ๐.๕ บาท (5,000)
   2. อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการสอน (800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. . :
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT (General Aptitude Test) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ และอนุมัติ
ใบรายชื่อ ผลสอบ
เอกสารติว และข้อสอบ
แบบประเมินผลสรุป