ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝมธ02
ชื่อโครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์
ระยะเวลาโครงการ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากร 3 คน คนละ 50 บาท (150)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน 17 คน คนละ 30 บาท (510)
   3. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3 คน คนละ 420 บาท (1,260)
   4. ค่าเอกสารคู่มือประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 770 แผ่น แผ่นละ 0.5 บาท (385)
   5. ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์ ป้ายละ 50 บาท จำนวน 5 ป้าย (250)
   6. ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรมสันทนาการ (5,000)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (2,445)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนผ่านการตอบคำถามในเอกสารคู่มือประกอบการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ หน้าอนุมัติโครงการและงบประมาณและข้อเสนอโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเน
ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.2
เอกสารคู่มือประกอบการเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตอบโดยนักเรียน
ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ
677 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำฯ