ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช.๑๑
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย (1,785,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพนักเรียนหรือพัฒนางานของโรงเรียน หน่วยนับ : เรื่อง/เล่ม ค่าเป้าหมาย : 8
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 30 ผลการประเมิน : 31
2. เพื่อสร้างนักวิจัย นัวิชาการ นวัตกรให้กับโรงเรียน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 30 ผลการประเมิน : 31
3. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมให้กับโรงเรียน หน่วยนับ : ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 30 ผลการประเมิน : 31
เอกสารแนบ สรุปผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม