ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช 08
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะเวลาโครงการ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารเย็นสำหรับกรรมการดำเนินงาน 1 มื้อ มื้อละ200 บาทจำนวน 10 คน (2,000)
   2. ค่าอาหารเย็นสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 มื้อ มื้อละ 200 บาท จำนวน 28 คน (5,600)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับกรรมการดำเนินงาน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 10 คน (300)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 28 คน (840)
   5. ค่าถ่ายเอกสารจำนวน 500 แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท (250)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (575)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการศึกษานานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการศึกษานานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษานานาชาติ หน่วยนับ : ครั้ง ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 88
2. จำนวนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 28 ผลการประเมิน : 28
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง