ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม LIP
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : English Camp for LIP
รหัสโครงการ LIP02
ชื่อโครงการ English Camp for LIP
ระยะเวลาโครงการ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 4 คัน (96,000)
   2. ค่าอาหารเช้าพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 24 ม.ค. ๖4 สำหรับนักเรียน ๑๕6 คนๆละ ๖๐ บาท (9,360)
   3. ค่าอาหารเช้าพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 24 ม.ค. ๖4 สำหรับอาจารย์ ๑4 คนๆละ ๖๐ บาท (840)
   4. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 24 ม.ค. ๖4 สำหรับนักเรียน ๑๕6 คนๆละ ๖๐ บาท (9,360)
   5. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 24 ม.ค. ๖4 สำหรับอาจารย์ ๑4 คนๆละ ๖๐ บาท (840)
   6. ค่าอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 24 ม.ค. ๖4 สำหรับนักเรียน ๑๕6 คนๆละ ๔๐๐ บาท (62,400)
   7. ค่าอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 24 ม.ค. ๖4 สำหรับอาจาย์ ๑4 คนๆละ ๔๐๐ บาท (5,600)
   8. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า วันที่ 25 ม.ค. ๖4 สำหรับนักเรียน ๑๕6 คนๆละ 9๐๐ บาท (140,400)
   9. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า วันที่ 25 ม.ค. ๖4 สำหรับอาจารย์ ๑4 คนๆละ 9๐๐ บาท (12,600)
   10. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 25 ม.ค. ๖4 สำหรับนักเรียน ๑๕6 คนๆละ ๖๐ บาท (9,360)
   11. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม วันที่ 25 ม.ค. ๖4 สำหรับอาจารย์ ๑4 คนๆละ ๖๐ บาท (840)
   12. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน ๑๕6 คน คนละ ๕๐ บาท ๓ มื้อ (23,400)
   13. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับอาจารย์ ๑4 คน คนละ ๕๐ บาท ๓ มื้อ (2,100)
   14. ค่าถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรม (สีและขาวดำ) จำนวน 170 ชุดๆละ 40 บาท (6,800)
   15. ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสำหรับกิจกรรมการแสดง (9,000)
   16. ค่าวัสดุในการทำกิจกรรมตลอดโครงการ (20,000)
   17. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (1,500)
   18. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน ๑๕6 คน คนละ 100 บาท (15,600)
   19. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับอาจารย์ ๑4 คน คนละ 100 บาท (1,400)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
เอกสารแนบ บันทึกอนุมัติโครงการ มาตราการป้องกันโควิด ข้อเสนอโครการ กำหนดการ รายชื่อ
ใบงาน กิจกรรมฐาน แบบประเมินฐาน แบบประเมินค่าย
แบบตอบรับผู้ปกครอง บันทึกเชิญ ผอ และแบบคำร้องขอจัดกิจกรรม จังหวัดระยอง
ใบงาน ฐานต่างๆ แบบประเมินกิจกรรมฐาน แบบประเมินค่าย