ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.01
ชื่อโครงการ ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2564
ระยะเวลาโครงการ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 50 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 5๐ บาท (วันที่ 26 มิ.ย.64) (2,500)
   2. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 50 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 5๐ บาท (วันที่ 27 มิ.ย.64) (2,500)
   3. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 5๐ บาท (วันที่ 26-27 มิ.ย.64) (2,000)
   4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 50 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท (วันที่ 26 มิ.ย.64) (3,000)
   5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 50 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท (วันที่ 27 มิ.ย.64) (3,000)
   6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท (วันที่ 26-27 มิ.ย.64) (2,400)
   7. ค่าเข็มสัญลักษณ์กรรมการนักเรียน จำนวน 78 อัน อันละ ๑2๐ บาท (กนร.หลักสูตรปกติ 64 = 60 คน, กนร. IEP 64 = 18 คน) (9,360)
   8. ค่าเสื้อโปโลคอปก สำหรับคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการโครงการ จำนวน 120 ตัวๆ ละ ๒5๐ บาท (30,000)
   9. ค่าพวงมาลัย-ดอกไม้ธูปเทียน สำหรับไหว้พระ ของคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการโครงการ (1,290)
   10. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (2,110)
   11. ค่าป้ายโครงการ (1,000)
   12. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดอาคาร 1 คน (วันที่ 26-27 มิ.ย.64) จำนวน 2 วัน ๆ ละ 420 บาท (840)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 1 เล่ม/คน ผลการประเมิน : 60
2. คุู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 1 เล่ม/คน ผลการประเมิน : 60
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการนักเรียน64
กำหนดการโครงการค่ายผู้นำนักเรียน 64 ฉบับประชุม.pdf