ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.10
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายราชัย นาเจริญ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าบัตรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 605 ใบ (4,840)
   2. 2. ค่าหมึกพิมพ์บัตรนักเรียน จำนวน 4 ม้วน (9,200)
   3. 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,330)
   4. 4. ค่าโปสเตอร์ (15,000)
   5. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการ 1. และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 70 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 ครั้ง (ประชุมเตรียมงานและสรุปงาน) (4,200)
   6. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ 1. และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 70 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 3 วัน (วันดำเนินการอัดคลิปวีดิทัศน์) (10,500)
   7. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 70 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 3 วัน (วันดำเนินการอัดคลิปวีดิทัศน์) (6,300)
   8. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ 1. จำนวน 13 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 วัน (วันจัดโครงการ-ลงคลิปออนไลน์ปฐมนิเทศ) (650)
   9. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 13 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 1 วัน (วันจัดโครงการ-ลงคลิปออนไลน์ปฐมนิเทศ) (390)
   10. 10. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาเปิด-ปิดอาคาร (1 วัน) (420)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5 : 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
9. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 65
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนใหม่และผู้ปกครองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
คำสั่ง