ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.01
ชื่อโครงการ โครงการวรรณคดีสัญจร
ระยะเวลาโครงการ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. ค่าที่พักรวมอาหารเช้าอาจารย์ จำนวน 6 คน ๆ ละ 500 บาท (3,000)
   2. 2. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ (1,200)
   3. 3. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ (720)
   4. 4. ค่าดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสำหรับอาจารย์ (480)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าที่พักรวมอาหารเช้านักเรียน จำนวน 40 คน ๆ ละ 500 บาท (20,000)
   2. 2. ค่าเช่าห้องประชุม (1,000)
   3. 3. ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (4,000)
   4. 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน (8,000)
   5. 5. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน (4,800)
   6. 6. ค่าดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสำหรับนักเรียน (2,600)
   7. 7. ค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลในการจัดกิจกรรมนันทนาการ (2,300)
   8. 8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสของโรงเรียน (8,000)
   9. 9. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1,000)
   10. 10. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 1 คน วันละ 150 บาท จำนวน 2 วัน (300)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
2. - ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 88.81
3. จำนวนใบงานของนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ หน่วยนับ : ใบงาน ค่าเป้าหมาย : 40 ผลการประเมิน : 40
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมกา่ร ผู้ดูเเลนักเรียน