ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.08
ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน จำนวน 164 คนๆ ละ 20๐ บาท (32,800)
   2. ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน คนละ 500 บาท (15,000)
   3. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (มื้อกลางวัน , มื้อเย็น วันที่ 1 เม.ย.64 และ มื้อเช้า , มื้อกลางวัน วันที่ 2 เม.ย.64) (6,000)
   4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 164 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ (มื้อกลางวัน , มื้อเย็น วันที่ 1 เม.ย.64 และ มื้อเช้า , มื้อกลางวัน วันที่ 2 เม.ย.64) (32,800)
   5. ค่าอาหารเช้าสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (อาหารเช้าวันที่ 1 เม.ย.64) (1,500)
   6. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน จำนวน 164 คน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (อาหารเช้าวันที่ 1 เม.ย.64) (8,200)
   7. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการจำนวน 30 คน 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (3,600)
   8. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 164 คน 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (19,680)
   9. ค่าบัตรชมสวนและการแสดงสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คนๆ ละ 350 บาท (10,500)
   10. ค่าบัตรชมสวนและการแสดงสำหรับนักเรียน จำนวน 164 คนๆ ละ 350 บาท (57,400)
   11. 11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (10,000)
   12. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ 8,๐๐๐ บาท จำนวน 2 วัน (64,000)
   13. 13. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบายศรี (4,000)
   14. 14. ค่าเช่าห้องประชุม (12,700)
   15. 15. ค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลในการจัดกิจกรรมนันทนาการ (19,820)
   16. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน คนละ 30 บาท (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจต่อเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย์และสถาบัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สานสัมพันธ์ ม.3-63-อนุมัติ.pdf
098 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์ ม.3.pdf