ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.35
ชื่อโครงการ Satit Music Festival 2020
ระยะเวลาโครงการ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมุรธา นามพลกรัง(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าเช่าเครื่องเสียง (6,000)
   2. ถ้วยรางวัล (6,600)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งเวทีประกวด (3,400)
   4. ค่าป้ายไวนิล (3,000)
   5. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาเปิด-ปิดอาคาร (420)
   6. ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 1 มื้อ จำนวน 27 คน (1,350)
   7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 27 คน (1,620)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ ค.SMF63-อนุมัติ.pdf
074 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ satit Music Festival 2020.pdf