ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝศภ.01
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 2/2563
ระยะเวลาโครงการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 9 คน คนละ 3000 บาท (27,000)
   2. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 3 คน คนละ 5500 บาท (16,500)
   3. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 20 คน คนละ 2000 บาท (40,000)
   4. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 14 คน คนละ 4000 บาท (56,000)
   5. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 37 คน คนละ 5500 บาท (203,500)
   6. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 18 คน คนละ 2000 บาท (36,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ ขออนุมัติจัดโครงการ
รายงานการประชุม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่