ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.03
ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564
ระยะเวลาโครงการ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 7 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(รองประธาน)
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารเช้า 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 194 คน (19,400)
   2. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆ ละ 300 บาท จำนวน 194 คน (174,600)
   3. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1 มื้อๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 คน (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) (600)
   4. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1 มื้อๆ ละ 300 บาท จำนวน 1 คน (วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564) (300)
   5. 5. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1 มื้อๆ ละ 300 บาท จำนวน 1 คน (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564) (300)
   6. ค่าอาหารว่าง 6 มื้อๆ ละ 8๐ บาท จำนวน 194 คน (93,120)
   7. ค่าอาหารว่างวิทยากร 1 มื้อๆ ละ 80 บาท จำนวน 2 คน (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) (160)
   8. ค่าอาหารว่างวิทยากร 2 มื้อๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 คน (วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564) (160)
   9. ค่าอาหารเย็น 2 มื้อๆ ละ 300 บาท จำนวน 194 คน (116,400)
   10. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนๆ ละ 900 บาท จำนวน 194 คน (349,200)
   11. ค่าที่พักวิทยากร 1 คนๆ ละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืน (วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564) (1,500)
   12. ค่าที่พักวิทยากร 1 คนๆ ละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืน (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) (1,500)
   13. ค่าที่พักวิทยากร 1 คนๆ ละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืน (วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564) (1,500)
   14. ค่าที่พักพนักงานขับรถ 2 คนๆ ละ 900 บาท จำนวน 2 คืน (3,600)
   15. ค่าที่พักพนักงานขับรถ 1 คนๆ ละ 1500 บาท จำนวน 1 คืน (วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564) (1,500)
   16. ค่าถ่ายเอกสาร (25,000)
   17. ค่ากระดาษ A4 5 รีมๆ ละ 120 บาท (600)
   18. ค่าของรางวัลกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (10,000)
   19. ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (10,000)
   20. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 2,0๐๐ บาท (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) (6,000)
   21. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564) (14,000)
   22. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 2,0๐๐ บาท (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564) (4,000)
   23. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (4,000)
   24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน้ำเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมผ่านทาง) (18,000)
   25. ค่าเช่ารถบัส จำนวน 3 คันๆ ละ 30,000 บาท (90,000)
   26. ค่าเช่ารถ รับ – ส่ง วิทยากร (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) (4,500)
   27. ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายไป – กลับ สำหรับวิทยากร 2 คน (2,000)
   28. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 3 คนๆ ละ 150 จำนวน 3 วัน (1,350)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
10. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
11. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
2. บุคลากรได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการ
คำสั่งคณะกรรมการ