ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.41
ชื่อโครงการ มอบโล่เด็กดี เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าโล่เด็กดี 2 โล่ (4,000)
   2. ค่าเสื้อสามารถ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,0๐๐ บาท (40,000)
   3. กระดาษ A4, กระดาษการ์ดสี (1,000)
   4. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มประชุมเตรียมงาน สรุปงาน (1,500)
   5. ปกผ้าไหมใส่ประกาศนียบัตร ขนาด A5 พร้อมออกแบบและสกรีน (68,700)
   6. ค่าป้ายไวนิลติดเวที (4,500)
   7. ค่าป้ายไวนิลตราโรงเรียน ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน 20 แผ่น (6,000)
   8. ค่าป้ายตราสัญลักษณ์โรงเรียน จำนวน 5 ป้าย (5,000)
   9. ค่าผ้าต่วน (9,000)
   10. ค่าดอกไม้แห้ง สำหรับตกแต่งสถานที่ (15,000)
   11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (5,000)
   12. อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่/ฉากกั้น (20,000)
   13. ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมงาน สรุปงาน (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับโล่เด็กดี หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 4
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 15 ผลการประเมิน : 44
3. ความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
คำสั่งโครงการ
คำสั่งพิจารณาเสื้อสามารถ