ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.37
ชื่อโครงการ สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาโครงการ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ป้ายไวนิล (4,000)
   2. ค่าของที่ระลึก 275 ชิ้น (22,000)
   3. โฟมแผ่น 15 แผ่น (2,700)
   4. พลุกระดาษ,เปเปอร์ชู้ต, สเปรย์สายรุ้ง (3,300)
   5. ค่าวัสดุจัดทำซุ้ม (3,000)
   6. ธงตราโรงเรียนและเสาธง 10 ชุด (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยินดี และภาคภูมิใจในความสำเร็จ อยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทัศนคติที่ดีและผูกพันกับโรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
3. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง อยู่ในระดับดีมาก หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง