ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ sam 05
ชื่อโครงการ โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลาโครงการ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าตอบแทนวิทยากร (20,400)
   2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับนักเรียนและอาจารย์ (3,540)
   3. ค่าอาหารว่างนักเรียนและอาจารย์ (3,540)
   4. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง (42,000)
   5. ค่าตอบแทนนอกเวลาทำงานเจ้าหน้าที่เปิด - ปิดอาคาร (840)
   6. ค่าสารเคมีและอุปกรณ์ (7,100)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการและกำหนดการ