ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM256401
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP
ระยะเวลาโครงการ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์(ประธาน)
นางสาวสญามณ รูปต่ำ(รองประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(กรรมการ)
นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง(กรรมการ)
นางสาวคณิตา จูตะเสน(กรรมการ)
นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(กรรมการ)
นายทรงกรด แก้วศรีนวล(กรรมการ)
นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง(กรรมการ)
นายพัสกร แนวปราณีต(กรรมการ)
7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่(กรรมการ)
นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง(กรรมการ)
นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์(กรรมการ)
นางสาวเกษร ยั่งยืน(กรรมการ)
นายรัฐพล กัลพล(กรรมการ)
นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์(กรรมการ)
นางสาวเจติยา อุ่นกมล(กรรมการ)
นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์(กรรมการ)
นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(กรรมการ)
นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์(กรรมการและเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน 133 คน คนละ 750 บาท/คืน (99,750)
   2. ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการโครงการ 20 คน คนละ 750 บาท/คืน (15,000)
   3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 133 คน มื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อ (19,950)
   4. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน มื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อ (3,000)
   5. ค่าอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์สำหรับนักเรียน จำนวน 133 คน มื้อละ 200 บาท จำนวน 1 มื้อ (26,600)
   6. ค่าอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์สำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน มื้อละ 200 บาท จำนวน 1 มื้อ (4,000)
   7. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 133 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ (15,960)
   8. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ (2,400)
   9. ค่ากิจกรรมผจญภัยแรลลี่สำหรับนักเรียนจำนวน 133 คน คนละ 600 บาท (79,800)
   10. ค่ากิจกรรมผจญภัยแรลลี่สำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน คนละ 600 บาท (12,000)
   11. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน คันละ 12,000 บาท/วัน จำนวน 2 วัน (72,000)
   12. ค่าเสื้อคอกลมสำหรับนักเรียน ตัวละ 150 บาท จำนวน 133 ตัว (19,950)
   13. ค่าเสื้อคอกลมสำหรับคณะกรรมการโครงการ ตัวละ 150 บาท จำนวน 20 ตัว (3,000)
   14. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (22,390)
   15. ค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมนันทนาการ (15,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 97.74
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 2
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.02
เอกสารแนบ โครงการฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
ตัวอย่างกิจกรรม
ภาพกิจกรรม