ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.13
ชื่อโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564
ระยะเวลาโครงการ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มประชุมเตรียมงาน สรุปงาน (2,000)
   2. 2. ค่าของรางวัลจับสลาก (87,696)
   3. 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน จำนวน 1,522 คน ๆ ละ 82 บาท (124,804)
   4. ค่าป้ายไวนิลโครงการ (5,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. 2. ความพึงพอใจของนักเรียนและ ศิษย์เก่า ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.5 ผลการประเมิน : 4.5
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง