ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กว04
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารนักเรียน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท 100 คน = 10,000 บาท ค่าอาหารอาจารย์ จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท 20 คน = 2,000 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท 100 คน = 12,000 บาท ค่าอาหารว่างอาจารย์ จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท 20 คน = 2,400 บาท ค่าเอกสาร = ๓,๖๐๐ บาท ค่าป้ายโครงการ =1,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย จำนวนเงิน 18,000 บาท ค่าจ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 100 ใบ ใบละ 10 บาท จำนวน 100 ใบ จำนวนเงิน 1,000 บาท (50,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัด
1. การให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. 3. ผลการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
4. 4. การสร้างผลงานและนำเสนอผลงานในฐานกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้ง
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
แบบประเมิน
ใบเซ็นชื่อครู
ใบเซ็นชื่อนักเรียน
ผลการประเมิน
ภาพกิจกรรม
โครงการที่มีตารางแนวตรวจสอบและการประเมินโครงการ