ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.27
ชื่อโครงการ โครงการสานสัมพันธ์ชั้น ป.6
ระยะเวลาโครงการ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าอาหารและน้ำดื่มปุฟเฟต์ สำหรับนักเรียน จำนวน ๑๔๔ คนๆละ ๓๐๐ บาท (43,200)
   2. 2. ค่าอาหารและน้ำดื่มปุฟเฟต์ สำหรับอาจารย์ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๐๐ บาท (10,500)
   3. ค่าอาหารว่างนักเรียน 3๐ บาท X๒ มื้อ X ๑๔๔ คน (8,640)
   4. ค่าอาหารว่างอาจารย์ 3๐ บาท X๒ มื้อ X ๓๕ คน (2,100)
   5. ค่าป้ายไวนิล (2,000)
   6. ค่าพวงมาลัยกรข้อมือ (3,500)
   7. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด (330)
   8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (18,890)
   9. ๙. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน ๒ คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ ๖๐ บาท (840)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือและกิจกรรม “ภาพความประทับใจในรั้วเทา-ทอง” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 95
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ แบบประเมินโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม
ตัวโครงการอนุมัติ
ใบลงทะเบียนนักเรียน
ใบลงทะเบียนอาจารย์
ภาพกิจกรรม