ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.19
ชื่อโครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.6
ระยะเวลาโครงการ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประวีณ สุทธิสง่า(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหาร (6-9 เมษายน 2564) (39,600)
   2. ค่าอาหารว่าง (6-9 เมษายน 2564) (7,200)
   3. ค่าที่พัก (6-8 เมษายน 2564) (45,900)
   4. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (6 และ 9 เมษายน 2564) (24,000)
   5. ค่าโดยสารเครื่องบิน (6 และ 9 เมษายน 2564) (117,000)
   6. ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (6-8 เมษายน 2564) (52,700)
   7. ค่าเช่าเสื้อชูชีพ (6-8 เมษายน 2564) (5,400)
   8. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3,500)
   9. ค่าเช่าเหมารถตู้ (5,000)
   10. ค่าแอลกอฮอล์ชนิดพกพา (1,800)
   11. ค่าหน้ากากอนามัย (260)
   12. ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
กำหนดการ