ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ 13
ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ
ระยะเวลาโครงการ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางาสาวปวลี เสมอวงษ์(ประธาน)
นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(รองประธาน)
นางสาวพันทิวา ฐานคร(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. 1 ค่าเข้าชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักเรียน คนละ 30 บาท จำนวน 368 คน ดังนี้ - วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 120 คน - วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 130 คน - วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 118 คน (11,040)
   2. 2 ค่าเข้าชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์และนิสิต คนละ 70 บาท จำนวน 40 คน ดังนี้ - วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 13 คน - วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 13 คน - วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 14 คน (2,800)
   3. 3 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 368 คน ดังนี้ - วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 120 คน - วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 130 คน - วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 118 คน (7,360)
   4. ค่าถ่ายเอกสาร (1,500)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและของรางวัล ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา (76,660)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วม ทัศนศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 92.66
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการ