ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท ๐๖
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระยะเวลาโครงการ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกอบกุล ใจกว้าง(ประธาน)
นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน(รองประธาน)
นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศจำนวน 5 คัน คันละ 12000 (60,000)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียนจำนวน 184 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท (7,360)
   3. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน ๑๘๔ คน คนละ ๒๐ บาท (3,680)
   4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ๑๘๔ คน คนละ ๖๐ บาท (11,040)
   5. ค่าน้ำดื่ม (2,010)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ ๑๗ คน จำนวน ๒มื้อ มื้อละ ๒๐ บาท (680)
   7. ค่าอาหารเช้าสำหรับอาจารย์ ๑๗ คน มื้อละ ๒๐ บาท (340)
   8. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ ๑๗ คน คนละ ๖๐ บาท (1,020)
   9. ค่ากระเช้าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ๓ กระเช้า กระเช้าละ ๗๐๐ บาท (2,100)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ แบบประเมินความพึงพอใจ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษา ม.๓
ใบลงทะเบียน
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ