ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2564
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.๐๖
ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 1
ระยะเวลาโครงการ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมภพ จันทร์เงิน(ประธาน)
นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
4. ระดับปฐมวัย 2.4 : จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
5. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
6. ระดับปฐมวัย 3.3 : จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
4. 4. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ หนังสือขออนุมัติโครงการคุณธรรมจริยธรรม
ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมทำโครงการคุณธรรมจริยธรรม
รายชี่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม.docx
บันทึกการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ช่วงเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า.docx
รายชื่อหนังสือที่ใช้เล่านิทานในโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 1.docx
งบประมาณที่ใช้ในโครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ ๑.docx